Zij-instroom

Instroom vanaf groep 2 t/m groep 8
Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor groep 2 t/m groep 8 dan vragen we u om contact op te nemen met onze school. U kunt een mail sturen naar info@obsaldoende.nl  of bellen met de administratie.

In het kader van passend onderwijs is in principe iedereen welkom op onze school. Wij vinden het echter van belang de nodige zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Het bevoegd gezag van basisschool Aldoende beslist over de uiteindelijke toelating van een leerling. Voor alle leerlingen, ook leerlingen met een complexe zorgvraag (dit kan o.a. zijn een leerling met een speciaal onderwijsarrangement of een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school) zal de beslissing tot toelating gebeuren op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de school.